Účastníci stavebného konania: Kto všetko sa podieľa na vašom dome?

Účastníci stavebného konania: Kto všetko sa podieľa na vašom dome?

Viete, z čoho sa skladá cena projektu, ktorú si od nás vypýta architektonické štúdio? A koho všetkého platíte od počiatočnej tvorby projektu až po stavebný dozor? Nižšie sme definovali, kto sú účastníci stavebného konania a čo majú na starosti.

1. Vy ako investor

Prvým účastníkom stavebného procesu je investor, a teda vy. Iniciuje celý stavebný proces, zamestnáva ďalších účastníkov procesu, dodávateľov a financuje celý projekt.

Vašou úlohou je zabezpečiť:

• prípravu stavebného projektu,
• prevzatie riadenia stavby správcom stavby,
• vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia,
• vykonanie a prevzatie stavebných prác,
• dohľad nad vykonaním stavebných prác. 

 

2. Architekt

Autor projektu, ktorým je obvykle architekt, sa podpíše v rámci projektu a stáva sa jeho dizajnérom, a teda účastníkom stavebného procesu. Je teda prvým účastníkom stavebného procesu, s ktorým budete spolupracovať. Jeho účasť na stavbe je najaktívnejšia vo fáze prípravy projektu, avšak počas implementácie môžete s ním prekonzultovať konkrétne riešenia použité v projekte. Neváhajte a obráťte sa na nás s akýmkoľvek problémom, radi vám poradíme na +421 948 393 477 alebo prostredníctvom mailu na info@devlev.sk.

3. Náklady, ktoré sa začínajú v kancelárii

a. Náklady na projektantov

Z celkovej ceny projektu štúdio zaplatí nižšie uvedených profesistov za ich vykonanú prácu v dokumentácii:

• projekt stavebnej časti (technická správa, všetky pôdorysy, rezy a pohľady na stavbu) – rieši ich stavebný inžinier alebo poverený architekt
• projekt vykurovania – vypracuje ho projektant kúrenia
• projekt zdravotechniky (tu je zahrnutá kanalizácia, vodovod či plynoinštalácie) – rieši ich inžinier zdravotechnik
• projekt elektroinštalácií – túto časť rieši oprávnený projektant na elektroinštalácie
• projekt statiky – vypracuje ho statik
• projekt požiarnej ochrany – vypracuje ho projektant požiarnik 

b. Náklady na tlač a kancelárske potreby

Celá dokumentácia sa tlačí 5x, pričom väčšina štúdií si ich dáva tlačiť externe, keďže vlastniť veľkoformátovú tlačiareň je omnoho nákladnejšie. Do týchto nákladov sa započítavajú aj dosky, obálky, fólie, väzba a iné. 

c. Náklady na kanceláriu a energie

Prenájom kancelárie, energie či jej zariadenie – aj toto sú položky, ktoré platíte s kúpou projektu. 

d. Iné náklady

Do tých najmenších položiek, ktoré sa odzrkadlia vo vašom projekte, patrí vedenie účtovníctva, aktualizácia počítačových softvérov, marketingová činnosť a podobne.

 

Bungalov Barbora

Aj takýto dom v tvare L môžete nájsť v našom portfóliu: Bungalov BARBORA

4. Účastníci stavebného konania na stavbe domu: Stavebný dozor

Stavebný dozor vykonáva dohľad a koordináciu prác vykonávaných na stavenisku. Mala by to byť osoba s príslušnými kompetenciami a oprávneniami, ktorá je členom príslušnej komory profesionálnej samosprávy a je poistená pre občianskoprávnu zodpovednosť v súvislosti s vykonávanou funkciou. Stavebný dozor môže viesť stavebnú spoločnosť, ktorú si vy ako investor môžete objednať. V takom prípade však môže nastať situácia, že vedúci stavby nebude pracovať vo váš prospech, ale v prospech svojej vlastnej firmy. V tejto situácii je preto vhodné zamestnať stavbyvedúceho, ktorý bude držať dohľad nad správnym vykonaním práce.     

„Povinnosť mať stavebný dozor vzniká tomu stavebníkovi, ktorý sa rozhodne realizovať stavbu svojpomocne. Ak sa rozhodne pre stavbu na kľúč, táto povinnosť mu odpadá.“  Ing. Marek Bednár 

Medzi povinnosti vedúceho stavby patrí:
• zabezpečenie staveniska,
• vedenie stavebnej dokumentácie,
• zabezpečenie geodetického vymedzenia zariadenia, organizácia výstavby a riadenie stavby spôsobom, ktorý je v súlade s návrhom a platnými predpismi,
• koordinácia činností zameraných na zaistenie bezpečnosti ľudí a majetok na stavbe,
• pozastavenie stavebných prác v prípade nebezpečenstva,
• oznámenie investorovi o pozastavení stavebných prác z dôvodu ich nesúladu s projektom,
• vykonávanie odporúčaní zapísaných do protokolu o stavbe,
• podávanie správ investorovi na kontrolu alebo prevzatie následných prác, vykonanie skúšok a inšpekcií zariadení, technických zariadení a dymovodov pred nahlásením objektu na prevzatie,
• vypracovanie dokumentácie po implementácii,
• nahlasovanie predmetu na prevzatie, účasť na preberaní, zabezpečenie odstránenia zistených nezrovnalostí. 

   

5. Účastníci stavebného konania na stavbe domu: Stavbyvedúci

Stavbyvedúci prichádza do úvahy pri stavbách na „kľúč“. Takáto osoba nie je na stavenisku nevyhnutnou osobou – sám investor rozhodne, či ho chce najať. Je to osoba, ktorá dohliada na kvalitu stavebných prác napríklad v situácii, keď je vedúci stavby zamestnaný v stavebnej spoločnosti, o ktorej záujmy sa stará viac ako o záujmy investora. Je teda akousi dodatočnou zárukou, že výstavba sa uskutoční bez problémov.     

„Ak sa stavebník rozhodne pre stavebný dozor, hoci má dodávateľská firma svojho stavbyvedúceho, označuje sa stavebný dozor ako technický dozor investora.“ Ing. Marek Bednár 

Najjednoduchšie si to zapamätáte tak, že stavbyvedúci stavbu vedie a organizuje, stavebný dozor stavbu dozoruje. Preto by stavebný dozor mal byť odlišnou osobou ako stavbyvedúci, a to na jednej a tej istej stavbe. 

Ak ste nenašli, čo ste hľadali, kontaktujte nás na +421 904 133 949 alebo nám napíšte na info@devlev.sk. Taktiež nás môžete kontaktovať prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára. Radi vám poradíme. 

www.katalogoveprojekty.sk