Plnohodnotné zateplenie vďaka príspevku od štátu

Plnohodnotné zateplenie vďaka príspevku od štátu

Štát Slovenskej republiky sa rozhodol majiteľov starších domov motivovať k obnove svojich starších domov aby investovali do zateplenia.     

Výzva č. Z5/2019"

Kto má nárok na príspevok   

Nárok na príspevok má každá fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku, ale môže ísť aj o občana členského štátu Európskej únie alebo iných vybraných krajín (Švajčiarska, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska), ktorý má trvalý pobyt na Slovensku. Uplatňuje sa na rodinné domy  na území Slovenska skolaudované aspoň 10 rokov pred realizáciou zateplenia a uskutočňujú sa v nich stavebné úpravy. Dotácia platí aj na výmenu tepelného zdroja.     

Dotáciu môžete získať aj na dom, v ktorom nebývate, stačí ak ho máte vo svojom vlastníctve a na jeho adrese nie je zapísané sídlo právnickej osoby, respektíve v ňom nesídli žiadna prevádzka firmy. Na posúdenie žiadosti nemá vplyv ani to, či máte dom ako zábezpeku úveru.     

Je dôležité, aby na jeho zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a nebol poskytnutý príspevok na zateplenie rodinného domu na základe podanej žiadosti v predchádzajúcich výzvach. Pred zatepľovaním odporúčame si dôkladne preštudovať podmienky dotačného programu pretože podporení budú iba majitelia, ktorých rodinný dom spĺňa určité podmienky. Pri výpočte sa zohľadňuje aj počet podlaží, situovanie vykurovaných/nevykurovaných priestorov v stavbe a riešenie ich tepelnej ochrany a pod. Každá stavba rodinného domu je špecifická a pre výpočet celkovej podlahovej plochy je potrebné sa obrátiť na projektanta.

Výška príspevku   

Príspevok na zateplenie rodinného domu sa poskytuje od 17.06 2019 do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, max. do výšky 8.800 eur.     

  • 7 000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,
  • 1 000 eur v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
  • 800 eur náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za zhotovenie žiadosti o príspevok na zateplenie a za vyhotovenie energetického certifikátu.   

Oprávnenými nákladmi sú náklady za materiál a práce na zateplení rodinného domu vrátane DPH začaté po 31. decembri 2014. Ak vašu žiadosť štát schváli, bezhotovostným vkladom na účet sa vám vráti prevažná časť, čo ste investovali do zateplenia strechy, fasády alebo výmeny okien. Po novom môžete príspevok využiť napríklad aj na výmenu kotla.     

Náklady za výmenu zdroja tepla sa do oprávnených nákladov započítajú iba v prípade, ak neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z prostriedkov EÚ.

Postup pri podaní žiadosti   

Žiadosti o dotáciu na zateplenie vášho rodinného domu môžete podávať od 17. júna 2019 do 30. septembra 2019. Je potrebné si pripraviť potrebné prílohy k žiadosti, dostupný zoznam príloh tu.     

Elektronický formulár žiadosti bude dostupný na stránke Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky alebo do vyplnenia a odoslania 500 žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Pri vypĺňaní elektronického formulára žiadosti postupujte podľa Manuálu

Po odoslaní záväznej žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť spolu s prílohami doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní.

Potrebuje pomôcť pri vybavení dotácie?

Kontaktujte nás a my vám poskytneme bezplatnú konzultáciu.