Orná pôda na stavebný pozemok

Orná pôda na stavebný pozemok

Pozemok, ktorý je vedený ako orná pôda, nemôže byť určený na výstavbu. V tomto článku si vysvetlíme prečo a kedy môžeme pozemok vyňať z pôdneho fondu a taktiež, aké sú podmienky vyňatia pozemku.

Plánujete stavať na pozemku, ktorý je klasifikovaný ako poľnohospodárska pôda?   

Jedným z prvých krokov je dôkladný výber stavebného pozemku. Ak žiadate o stavebné povolenie pre stavbu na pozemku, ktorý je podľa katastra klasifikovaný ako poľnohospodárska pôda, môžete naraziť na ochranu pôdneho fondu. Do kategórie poľnohospodárska pôda sa zaraďuje orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad a trvalý trávnatý porast. 

Štát chráni poľnohospodársku pôdu zákonom ako prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty, ktorého množstvo je obmedzené. Niektoré obce sa už nemajú kam rozvíjať, a preto vo svojej územnoplánovacej dokumentácii určujú na zastavanie aj pozemky patriace do poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Aj takto môže vyzerať začiatok vašej stavby na bývalej ornej pôde.

Aj takto môže vyzerať začiatok vašej stavby na bývalej ornej pôde.

Kedy možno pozemok vyňať z pôdneho fondu?

Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, možno v územnom pláne obce určiť ako stavebný. To je len v prípade, že sú splnené podmienky na jeho trvalé vyňatie z pôdneho fondu. Po schválení územného plánu je možné na tieto pozemky vydať územné rozhodnutie a neskôr aj stavebné povolenie.   

Podmienky vyňatia pozemku

Rozsah potrebnej dokumentácie k odnímaniu pozemku sa líši na základe toho, či daný pozemok je súčasťou zastavaného územia obce (intravilán), alebo sa nachádza mimo zastavaného územia obce (extravilán). Pri intraviláne sa ešte rozlišuje, či ide o plochu do 500m2 alebo nad 500m2. Potrebné tlačivá nájdete na tomto linku.  Za predpokladu, že sa vyníma len časť pozemku, na ktorej je plánovaná výstavba, geodet vyhotoví geometrický plán a na liste vlastníctva sa vytvorí nová parcela. V prípade, že vynímate celý pozemok, geometrický plán nie je potrebný. 

KOĽKO VÁS TO BUDE STÁŤ?

Od odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy sa oslobodzujú pozemky na výstavbu rodinných domov a to:  – do 250m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom, – do 150m2 pri dvojpodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom. Odporúčame však informovať sa na príslušnom stavebnom úrade o konkrétnych podmienkach a poplatkoch. 

Kto rozhoduje o odňatí pozemku?

Podľa zákona č. 220/2004 na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na vyňatie nachádza.

Rodinný dom Alexandra

Stavebný pozemok na bývalej ornej pôde spolu s naším rodinným domom Alexandra

Rozhodnutie o odňatí

Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia a vyhotovený geometrický plán alebo kópiu katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy. Ten odňaté plochy vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.  Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí. Strata platnosti rozhodnutia o trvalom odňatí nie je dôvodom na vrátenie odvodu.     

V prípade, že aktuálne riešite túto problematiku alebo máte akékoľvek postrehy, pokojne nás kontaktujte na  +421 904 133 949 alebo nám napíšte na info@devlev.sk. Taktiež môžete využiť nižšie uvedený kontaktný formulár, radi sa o vás dozvieme viac. 

www.katalogoveprojekty.sk