Dotácia na úsporné domy až 8.000,-€

Dotácia na úsporné domy až 8.000,-€

Štát prichádza s dotáciou na domy s takmer nulovou spotrebou energie.

Staviate alebo plánujete postaviť rodinný dom? Nezabudnite na jeho energetickú triedu. Pri dosiahnutí takmer nulovej spotreby energie Vám pomôže kvalitná tepelná izolácia a obnoviteľné zdroje energie. Od mája vstupuje do platnosti novela zákona č. 555/2005 Z. z. O Energetickej hospodárnosti budov, ktorou chce štát podporiť výstavbu úsporných rodinných domov a prispieť tak k ochrane životného prostredia. Od 31.12.2020 bude možná výstavba už len takýchto rodinných domov a budov.     

Dotácia (príspevok) sa týka rodinných domov, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Platí to aj pre domy postavené v nedávnej minulosti. Jednou z podmienok je, aby bolo právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané po 31. decembri 2014. Systém podávania žiadostí na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie bude rovnaký, ako je to pri príspevkoch na zateplenie domu. Vo výzve je určený limit žiadostí a časové ohraničenie pre podávanie žiadostí pre danú výzvu.     

Novela nadobudla účinnosť od 1.mája 2019. Máte možnosť získať štátnu dotáciu v hodnote až 8.000,-€. Na dotačné tituly v rámci podprogramu Výstavba a obnova bytového fondu bolo na rok 2019 vyčlenených 40 mil. €.

Dotácia nie je pre každého: Aké podmienky musíte spĺňať?   

  • žiadateľ musí byť vlastníkom rodinného domu, občanom Európskej únie a musí mať trvalý pobyt na Slovensku
  • novostavba sa musí nachádzať na území SR
  • dotácia na dom bude schválená len v prípade, že je dom skolaudovaný po 31.12.2014 dom musí byť určený na bývanie, nie na podnikanie
  • celková plocha domu nesmie prekročiť hranicu 200 m2
  • stavebné konštrukcie domu spĺňajú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie
  • nebol naň poskytnutý príspevok podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov alebo podpora na obstaranie rodinného domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania.   

Ministerstvo dopravy a výstavby si bude splnenie podmienok na energetickú hospodárnosť budov a celkovú podlahová plochu rodinného domu overovať z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie energetických certifikátov. Základom je právoplatné kolaudačné rozhodnutie, projektová dokumentácia pre architektonickú časť a fotodokumentácia.     

Príspevok je možné si ešte navýšiť o ďalších 800 € za vypracovanie potrebnej dokumentácie (projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu, projektové energetické hodnotenie rodinného domu, energetický certifikát).     

Žiadosti sa predkladajú na základe výzvy vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Najbližšia výzva je vyhlásená po 1.máji 2019. Po vyplnení elektronického formulára sa automaticky vygeneruje aj listinná podoba. Túto treba zaslať na Ministerstvo do 10 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti spolu s prílohami:

  •  Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • Projektová dokumentácia (architektonická časť)
  • Fotodokumentácia

Naša spoločnosť vám pomôže navrhnúť projekt tak, aby vyhovoval podmienkam dotácie.

Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +421 904 133 949

 alebo e-mailom: info@devlev.sk