Čo obsahuje typový projekt?

 1. Architektúra
  1. pôdorys základov
  2. pôdorys podlaží
  3. pôdorys strechy
  4. pôdorys krovu (len v prípade že sa nejedná  o väzníkový krov)
  5. pozdĺžny rez
  6. priečny rez
  7. 4x pohľad na dom
  8. sprievodná správa
  9. technická správa
 2. Projektové hodnotenie
 3. Statický posudok
  1. statické posúdenie od autorizovaného statika
  2. informatívny výkaz výmer krovu (prierez, dĺžka, ks, m3,…)
 4. TZB- Zdravotechnika
  1. technická správa
  2. vnútorný vodovod a kanalizácia 1:100
 5. TZB- Vykurovanie (ak bude elektrické vykurovanie, tak bude súčasťou elektroinštalácie)
  1. pôdorys a schéma zapojenia zdroja tepla 1:100
  2. technická správa
 6. TZB- Plynofikácia
  1. výkresy domového plynovodu
  2. technická správa
 7. Projekt elektroinštalácie
  1. protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
  2. technická správa
  3. energetická bilancia / spotreba : základná , orientačná informácia pre danú stavbu
  4. jednopólová schéma HR/RD (rozvádzač)
  5. zásuvková a svetelná inštalácia – pôdorys
  6. bleskozvod a uzemnenie
 8. Projekt protipožiarnej ochrany
  1. technická správa

*Forma odovzdania projektu: 5 x tlačená kópia + elektronicky vo formáte PDF