Čo obsahuje projekt?

 1. Architektúra
  1. koordinačná  situácia
  2. pôdorys základov
  3. pôdorys podlaží
  4. pôdorys strechy
  5. pôdorys krovu (len v prípade že sa nejedná  o väzníkový krov)
  6. pozdĺžny rez
  7. priečny rez
  8. 4x pohľad na dom
  9. sprievodná správa
  10. technická správa
 2. Projektové hodnotenie
 3. Statický posudok
  1. statické posúdenie od autorizovaného statika
  2. informatívny výkaz výmer krovu (prierez, dĺžka, ks, m3,…)
 4. TZB- Zdravotechnika
  1. situácia stavby
  2. technická správa
  3. vnútorný vodovod a kanalizácia 1:100
 5. TZB- Vykurovanie (ak bude elektrické vykurovanie, tak bude súčasťou elektroinštalácie)
  1. situácia stavby
  2. technická správa
  3. pôdorys a schéma zapojenia zdroja tepla 1:100
 6. TZB- Plynofikácia
  1. výkresy domového plynovodu
  2. technická správa
  3. situácia stavby
 7. Projekt elektroinštalácie
  1. protokol o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51
  2. technická správa
  3. energetická bilancia / spotreba : základná , orientačná informácia pre danú stavbu
  4. jednopólová schéma HR/RD (rozvádzač)
  5. zásuvková a svetelná inštalácia – pôdorys
  6. bleskozvod a uzemnenie
 8. Projekt protipožiarnej ochrany
  1. situácia stavby
  2. technická správa

*Forma odovzdania projektu: 5 x tlačená kópia + elektronicky vo formáte PDF